De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


4.2.5. Internationale beroepsinstanties

Hoewel de Nederlandse rechter in principe onafhankelijk is van de overheid, maken de medewerkers van de rechtspraak wel deel uit van de Nederlandse samenleving, waar ook die overheid toe behoort. Men ademt als het ware de zelfde lucht in. In sommige gevallen kan men daardoor toch te dicht op de feiten zitten om ze objectief te kunnen beoordelen. Daarom is het goed dat er op het terrein van de mensenrechten ook internationaal opererende beroepsinstanties zijn, te weten de VN-commissies voor de mensenrechten en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Overigens kan men zich pas tot deze instanties wenden nadat alle binnenlandse juridische mogelijkheden zijn uitgeput. 

Omdat Nederland de belangrijkste VN-mensenrechtenverdragen heeft geratificeerd, kunnen Nederlandse burgers bij diverse VN-commissies klachten indienen omtrent mensenrechtenschendingen. Deze VN-commissies kunnen een klacht onderzoeken, en daarover tot een oordeel komen. Hun uitspraken worden gepubliceerd, maar zijn niet bindend.

Omdat Nederland het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft geratificeerd, heeft ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg de bevoegdheid om mensenrechtenschendingen in Nederland al dan niet bedreven door de Nederlandse overheid te vervolgen. 

De bevoegdheden van dit Hof reiken verder dan die van de VN-commissies: de uitspraken van het Hof zijn bindend. Het Hof heeft zelfs een aparte afdeling die toeziet op het uitvoeren van de vonnissen.


Vorige
                                                                            Volgende

Terug naar inhoudsopgave