De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


4.2.1. Publieke confrontatie

Bij individuele daders past een rechtstreekse confrontatie. Voor jongeren kan dat bijv. een traject via Bureau Halt zijn (zie de volgende paragraaf). Maar wanneer de dader een instelling of bedrijf is, is een publieke confrontatie effectiever. 

Negatieve publiciteit kan een belangrijk middel zijn in het bestrijden van wangedrag van instellingen of bedrijven. Denk bijv. aan de publiciteit rondom kinderarbeid en andere misstanden in de kledingindustrie, in landen als India en Bangladesh. Door de maatschappelijke verontwaardiging werden kledingbedrijven na verloop van tijd gedwongen om stelling te nemen tegen de slechte arbeidsomstandigheden in die landen.

Ongunstige arbeidsvoorwaarden zijn een schending van de mensenrechten. In de UVRM staan verschillende bepalingen hierover, waaronder artikel 23, lid 1:

Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

De media kunnen ook een belangrijke rol spelen in het confronteren van de publieke opinie met de onmenselijke gevolgen van hardvochtig overheidsbeleid. Soms brengt een enkele foto daarbij meer teweeg dan een dik rapport van Amnesty International , of van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten: de broodmagere ribbenkast van een Bosnische krijgsgevangene in een Servisch concentratiekamp, of het lichaampje van een dode kleuter langs de vloedlijn van de Turkse kust.
De verontwaardiging ebt weer snel weg, dat wel – maar toch is het belangrijk dat we niet vergeten wat er in de wereld gebeurt.

Ook dichter bij huis kan publiciteit een belangrijke rol spelen. Wanneer bijv. het College voor de Rechten van de Mens (zie paragraaf 4.2.3) een uitspraak doet over een zaak van discriminatie op de arbeidsmarkt, wordt deze altijd gepubliceerd. Op de website van het College staan inmiddels meer dan 4.000 van deze uitspraken (door het College “Oordelen” genoemd: zie https://mensenrechten.nl/nl/oordelen.) Voor het bedrijf of de instelling in kwestie kan een negatief oordeel van het College tot fikse reputatieschade leiden. Vaak is dat voldoende om een beleidsverandering in gang te zetten.


Vorige
                                                                                      Volgende

Terug naar inhoudsopgave