De mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij


4.2.2. Bureau Halt

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is er Bureau Halt (“Het Alternatief”). Deze organisatie richt zich op het voorkómen en bestraffen van “grensoverschrijdend gedrag” door jongeren, voor zover dit strafbaar is. 

Jongeren die zich schuldig maken aan bijv. vernieling, of verstoring van de openbare orde, kunnen een “verwijzing” naar Halt krijgen. Voor de jongere zit hier als voordeel aan, dat hij geen strafblad krijgt. Dat maakt van het Halt-initiatief een tweede kans maatregel.

Het accent van de Halt-interventies ligt op het beďnvloeden van het gedrag van de jongere. In de woorden van de website: “Tijdens de Halt-straf confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en de gevolgen daarvan.” 

Het volgende is een stukje van de website (www.halt.nl):

Een Halt-straf bestaat uit de volgende onderdelen: 

    Gesprekken tussen jongere, ouders en de Halt-medewerker.
    Eventuele schade vergoeden. 
   
Aanbieden van excuses.
   
Maken van leeropdrachten.
   
Soms ook een werkopdracht.

Leeropdrachten

Halt-jongeren maken (digitale) leeropdrachten en verslagen over hun delict of gedrag. Ze moeten zich bijvoorbeeld verdiepen in de gevolgen van winkeldiefstal als ze daarvoor zijn opgepakt. Of ze krijgen een leeropdracht over agressie of groepsdruk.

Grensoverschrijdend gedrag kan duiden op onvoldoende normbesef. Een goed ontwikkeld normbesef is onmisbaar voor een klimaat waarin de mensenrechten worden gerespecteerd. Met name de vrijheidsrechten zijn hiervan afhankelijk.

Iedereen heeft er recht op zich vrijelijk en zonder angst te kunnen bewegen. De volgende artikelen van de UVRM handelen hierover:

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 13
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.

Het aanrichten van vernielingen in de openbare ruimte, of andere vormen van ordeverstoring, maken inbreuk op het gevoel van veiligheid waar iedereen recht op heeft. Dat gedrag is dus een schending van de mensenrechten.


Vorige
                                                                                          Volgende

Terug naar inhoudsopgave